Remaining time to the National Agriculture and FoodExhibition and Fair:

0 day
0 hour
00 minute
00 second

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

amelyek szerves és elválaszthatatlan részét képezik az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban AMC)  által szervezett kiállításra jelentkező, mint szerződő fél  (a továbbiakban szerződő fél) között létrejövő szerződésnek.

 

1. A szerződés létrejötte

1.1. A szerződés létrejötte szempontjából az AMC ajánlati felhívásának minősül a szerződő fél részére az alábbi iratok megküldése: Jelentkezési lap, Általános szerződési feltételek (a továbbiakban Feltételek).

1.2. Az aláírt Jelentkezési lap az AMC cégszerű visszaigazolásával a szerződés létrejön.

1.3. Az AMC a szerződő fél részére elküldi a részvételi díjat tartalmazó előlegbekérőt/számlát. A részvétel feltétele az aláírt Jelentkezési lap visszaküldése, AMC általi visszaigazolása valamint a részvételi díj befizetése.

1.4. Az aláírt Jelentkezési lapot visszaküldő szerződő fél részére az AMC kijelöli a kiállítási területet. Az AMC a kiállítási terület kijelöléséről indokolási kötelezettség nélkül határoz. Az AMC az adott kiállításon történő kiállítási terület kijelöléséről hozott döntését (standkijelölés) a szerződő féllel közli, és legkésőbb ekkor elektronikus úton megküldi a helyszínrajzot, mely szintén a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az AMC-t nem terheli az általa küldött ajánlattól eltérő tartalmú ellenajánlat (mely új ajánlatnak minősül) elfogadásának kötelezettsége.

 

2. A kiállításon megjelenők minőségi kategóriái

Ezen kategóriákat a Jelentkezési lapot kitöltő szerződő fél jelöli meg.

2.1. A kiállításra szerződő fél azon természetes személy, egyéni vállalkozó, adószámmal rendelkező magánszemély, illetve Magyarországon bejegyzett jogi személy lehet, amellyel az AMC szerződéses kapcsolatba kerül, a részvételi díj és az AMC-től igénybe vett szolgáltatások ellenértékeinek kötelezettje (a számlák címzettje).

A kiállításra szerződő fél lehet kiállító, kollektív kiállítás összefogója, illetve olyan cég, aki csupán a kiállító nevében szervezi a részvételt, és fizeti a részvétel költségeit. Valamennyi esetben a szerződő fél adatait kell a Résztvevő adatainál a Jelentkezési lapon feltüntetni.

2.1.1. A kiállító saját standrésszel van jelen a kiállításon, illetve más társkiállítók kiállítási részvételét is megszervezheti, akik szintén önálló standrésszel bírnak a kiállító által igényelt, szerződött standon belül. Ezen cégek adatait kiállító a Társkiállítók és képviselt cégek bejelentése c. lapon tünteti fel.

2.1.2. Kollektív kiállítás összefogója nemzeti/regionális vagy szövetségi/kamarai részvételt valósít meg, és önmaga nem feltétlenül jelenik meg a kiállításon saját standrésszel. Az előző ponthoz hasonlóan az általa szervezett cégek adatait a Társkiállítók és képviselt cégek bejelentése c. lapon (a Társkiállítók cím alatt) tünteti fel.

2.1.3. Fizető szervező kategóriába azon cég tartozik, mely a kiállításon saját standrésszel nem jelenik meg, viszont más cég(ek) kiállításon való részvételét szervezi, és helyette a kiállítás szervezőjével szerződik. Technikailag a fizető szervező cég adatait ugyancsak a szerződő fél rovatban, az általa szervezett cég(ek) adatait az előző pontokhoz hasonlóan Társkiállítók és képviselt cégek bejelentése c. lapon (a Társkiállítók cím alatt) adja meg.

2.2. A társkiállító a kiállításon saját standrésszel rendelkezik, de az AMC-vel szerződéses kapcsolatban nem áll. A társkiállító adatait a kiállításra szerződő fél köteles Társkiállítók és képviselt cégek bejelentése c. lapon feltüntetni. A szerződő félre nézve kötelezően előírt szabályokat a társkiállító is köteles betartani. A szabályok társkiállító általi betartásáért a kiállításra szerződő fél felel, a fizetési kötelezettség azonban egyedül a szerződő felet terheli.

2.3. A képviselt cég azon Magyarországon bejegyzett jogi személy, mely a kiállításon saját standrészt nem vesz igénybe, az AMC-vel szerződéses kapcsolatban nem áll, s melyet a kiállításra szerződő fél vagy a társkiállító üzleti ügyeiben képvisel a standon.

 

3. A bérelt terület megváltoztatása

Az AMC által kijelölt bérelt terület önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélhető el, más kiállítóval való megállapodással nem növelhető, nem adható tovább, nem ruházható át és kizárólag az AMC előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen módon.

 

4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások

A szerződő fél csak a Jelentkezési lapon feltüntetett és az AMC által elfogadott termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására jogosult. Amennyiben a kiállításra szerződő fél/társkiállító/képviselt cég a meghirdetett termékcsoportba nem illő árut legkésőbb az első írásbeli felszólítást követő napon nem távolítja el a standról, úgy az AMC jogosult az említett standot a szerződő fél költségére és veszélyére bezáratni.

Az AMC felhívja a figyelmet arra, hogy a kiállítási standon az AMC előzetes hozzájárulásával a Jelentkezési lapon feltüntetett és az AMC által elfogadott termékek árusítása lehetséges, az ehhez szükséges mindennemű hatósági engedély beszerzése a szerződő fél kötelezettsége és felelőssége, az azok hiányából eredő felelősséget az AMC kizárja.

 

5. Katalógus

A részvételi díj tartalmazza a szerződő fél, a társkiállítók, valamint a képviselt cégek alapbeiktatási díját. A fizető szervező helyett az általa képviselt kiállító jogosult az alapbeiktatásra.

A katalógusba megrendelt szolgáltatások lemondása a katalógus kéziratának lezárásáig, de legkésőbb 2017. szeptember 1. napjáig díjmentes. Ezt követően történő lemondásokat az AMC nem tudja figyelembe venni, és a korábban megrendelt szolgáltatások teljes összege leszámlázásra kerül.

 

6. Fizetési feltételek, birtokbavétel

6.1. A részvételi díj és valamennyi szolgáltatás az előlegbekérőn/számlán megállapított fizetési feltételek szerint fizetendő. Késedelmes fizetés esetén az AMC a Ptk. szerinti, törvényes mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

6.2. Az AMC a szerződés létrejöttét követően (lsd. 1.2. pont) jogosult részvételi díj-előleg bekérésére/számlázására.

6.3. A kijelölt kiállítási terület csak a részvételi díj igazolt befizetését követően és az AMC által közölt építési időponttól vehető birtokba, illetve azután kezdhető el az építési munka. A részvételi díj befizetésének tényét igazolni kell.

6.4. A helyszíni szolgáltatások számláinak ellenértékét a rendezvény bezárásáig ki kell egyenlíteni.

6.5. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint az AMC valamennyi szolgáltatása komplex szolgáltatásnak minősül, ezért 27%-os ÁFA terheli.

6.6. A szerződő fél számára a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építői (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő véletlen, váratlan (balesetszerű) károkozásaira az AMC felelősségbiztosítást köt, ennek költségét a részvételi díj tartalmazza.

A felelősségbiztosítás mellett, nem kötelező jelleggel, a kiállítók biztosítást köthetnek kiállítási tárgyaikra, installációikra és egyéb, a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén lévő tárgyaikra. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó károk a kiállítót terhelik.

A szerződő fél az alvállalkozója által okozott kárért az alvállalkozójával egyetemlegesen felelős, az AMC vagy harmadik személy vonatkozásában.

6.7. A szerződő fél köteles a standon történő zeneszolgáltatásra vonatkozó igényét legkésőbb a kiállítás megnyitása előtt 15 nappal az AMC-nek bejelenteni jóváhagyás céljából. A bejelentéshez mellékelni kell a szomszédos standok bérlőinek hozzájárulását is. Hangerősítőjét csak a stand belseje felé fordíthatja, és a hangnyomás a 80dBA-t nem haladhatja meg.

Amennyiben a szerződő fél az AMC felszólítása ellenére a fenti mértéket meghaladó zenés tevékenységet nem szünteti meg, vagy megszegi a zeneszolgáltatásra vonatkozó tilalmat úgy az AMC a standon az energiaszolgáltatást megszüntetteti. A zeneszolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői- és előadói jogdíjakat a szerződő fél köteles viselni.

 

7. Lemondás, reklamáció, jogviták, a szerződés részei

7.1. Amennyiben a szerződő fél részvételét a szerződés létrejöttét követően és a rendezvény nyitása előtti 30. nap között mondja le: a részvételi díj 50%-át; a nyitás előtti 29. és 11. nap között: a részvételi díj 80%-át, a nyitás előtti 10. naptól a részvételi díj 100%-át tartozik kötbér címén megfizetni. A szerződő fél részéről történő lemondás csak írásban, az AMC részére igazolható módon emailben vagy levél formájában megküldve érvényes. A lemondás attól az időponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat az AMC-hez igazolható módon megérkezik.

7.2. Ha a szerződő fél a részére kijelölt területet a rendezvény megnyitása előtt 24 órával nem foglalja el (továbbiakban: meg nem jelenő szerződő fél), az AMC azt minden visszatérítési és kártérítési kötelezettség nélkül másnak bérbe adhatja. A meg nem jelenő szerződő fél a befizetett részvételi díjat nem kapja vissza, ezen felül köteles a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét is megtéríteni. Ha a meg nem jelenő szerződő fél a kiállítás nyitásáig nem fizette be a bérleti díjat, akkor is köteles a részvételi díj 100%-át mint kötbért megfizetni.

7.3. A szerződő félnek a rendezvény szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos reklamációit – a bizonyíthatóság érdekében – a kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban, emailben vagy levél formájában be kell jelenteni az AMC-nél. A megadott határidők után érkező reklamációkat az AMC nem tudja figyelembe venni.

7.4. A felek között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezik a jelen Feltételek, az ÁÜMSZ és a Jelentkezési lap.

Partners